فلسفه مشاء : با تکیه بر اهم آراء ابن سینا

Peripatetic Philosophyگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۰۹۷
نویسنده (ها) : دکتر محمد ذبیحی
Mohammad Zabihi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-168-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
درباره ابن سینا
تقسیم‌بندی علوم
موضوع فلسفه
بخش اول: الهیات بالمعنی الاعم درآمدی بر وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا
کلی و جزئی
معنای وجود
تمایز وجود و ماهیت
احکام وجود
اشتراک معنوی وجود
اصالت وجود
تشکیک در وجود
اقسام وجود
تقسیم موجود به بالذات و بالعرض
اثبات صورت نوعیه
دیدگاه شیخ اشراق در باره جسم
نفس از دیدگاه ابن سینا
عقل در فلسفه مشاء
بخش دوم: الهیات بالمعنی الاخص پیشگفتار
براهین اثبات واجبالوجود
برهان صدیقین
اشکالات برهان صدیقین ابن سینا
برهان حرکت
برهان وسط و طرف
صفات واجب‌الوجود
اتحاد مصداقی و مفهومی صفات
توحید واجب‌الوجود
علم الهی
دیدگاه ابن سینا در باره علم الهی
عنایت الهی
عنایت الهی از دیدگاه ابن سینا
قدرت الهی
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه مشاء» به ارزش 2 واحد تدوین شده و برای دانشجویان فلسفه اسلامی نیز قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :