اسامی کارشناسان مدیریت پژوهشی و شرح وظایف آنها

نام کارشناس گروه‌های تخصصی شماره داخلی پست الکترونیکی
خانم محمدی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۳۳۳ Library@samt.ac.ir
خانم برهمند علوم اجتماعی - هنر - باستان‌شناسی ۲۸۰ M.berahmand@samt.ac.ir
خانم صادقیان مدیریت - حسابداری - علوم قرآن و حدیث - اقتصاد ۲۸۷ sadeghian@samt.ac.ir
خانم شجاعی تاریخ - حقوق- تاریخ و تمدن ملل اسلامی- فقه و مبانی حقوق - علوم سیاسی ۲۳۴ Fshojaei@samt.ac.ir
خانم شرف فلسفه - فلسفه و کلام - مشاوره و راهنمایی ۲۹۱ Sharaf@samt.ac.ir
خانم کشوری زبان‌شناسی - زبان‌های خارجی - زبان و ادبیات روسی - زبان و ادبیات فرانسه - زبان و ادبیات چینی ۲۰۶ Keshvari@samt.ac.ir
خانم گودرزی علوم شناختی - روانشناسی - ادیان و عرفان - دروس عمومی ۳۲۳ Goodarzi@samt.ac.ir
خانم معیری جغرافیا - زبان و ادبیات عربی - علوم ورزشی- زبان و ادبیات فارسی - محیط زیست ۲۰۷ Moayeri@samt.ac.ir

 

وظایف کارشناسان گروه‌های تخصصی

به منظور تسریع در انجام کارها و شفاف سازی فعالیتها، و فراهم شدن بستر برنامه ریزی، مجموعهای از وظایف و فعالیتها برای کارشناسان گروههای تخصصی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

• همکاری با مدیر گروه برای تدوین و تنظیم پیش نویس برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و سالانه گروه؛

• همکاری با مدیر گروه برای تدوین پیش نویس «درخواست پورپوزال کتابهای درسی» (RFP) برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت بندی شده مصوب مرتبط با گروه، در چارچوبها و فرمتهای مربوط؛

• تعامل و ارتباط با صاحبان اثر، پژوهشگران و ارزیابان برای پیشبرد امور  گروه؛

• انجام اقدامات اطلاع‌رسانی، فراخوان و... در فرایند انتخاب صاحب اثر و پژوهشگر برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت بندی شده مصوب مرتبط با گروه؛

• جستجو در مورد نقدهای انجام شده در خصوص کتابهای منتشر شده گروه، ثبت و ضبط و مستند سازی آنها و تدوین گزارشهای لازم در این خصوص برای گروه؛

• گردآوری و مستند سازی داده ها و اطلاعات اختصاصی گروه و همکاری با کارشناسان عمومی ذی ربط در اداره امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی در امر غنی‌سازی و به روزآوری بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز؛

• همکاری با کارشناسان عمومی ذی‌ربط در اداره امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی برای تقویت شبکه ارتباطی با علما، استادان، اندیشمندان و مراکز پژوهشی؛

• همکاری لازم با بخشهای ذی‌ربط سازمان برای برگزاری نشستها و همایشهای علمی و تخصصی، حسب ارتباط با حوزه فعالیت گروه‌؛

• همکاری و ارائه خدمات علمی و پژوهشی لازم، در حیطه وظایف گروه‌، به حوزه روابط بین‌الملل سازمان؛

• رهگیری کتابهای گروه که در فرایندهای تعریف شده در مرحله تولید قرار دارند؛

• ثبت اطلاعات مراحل تولید محتوای کتابهای گروه در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان؛

• اقدام، همکاری و پیگیری لازم برای به سرانجام رسیدن امور اجرایی گروهها از قبیل: عقد قراردادها: پرداخت حق‌الزحمه‌های عوامل همکار و مرتبط با گروه، ارسال کتب سهمیه صاحبان اثر و اهدایی و ...، از طریق بخشهای ذی‌ربط سازمان و در چارچوب ضوابط مربوط؛

• انجام امور دبیرخانه‌ای و مکاتبات داخلی گروه؛

• تمهید مقدمات و برگزاری جلسات گروه و انجام امور دبیری آن از قبیل: هماهنگی و تعیین زمان تشکیل، دعوت اعضا، تنظیم، به امضا رساندن و ارسال صورت جلسات، پیگیری اقدامات لازم در خصوص مصوبات جلسات و... ؛

• ثبت و ضبط مستندات و گزارش فعالیتهای انجام گرفته در گروه‌ و تنظیم و ارائه دوره‌ای و منظم گزارشهای عملکرد به بخشها و حوزه‌های ذی‌ربط.

 

بروزرسانی : 99/02/08