گروه مطالعات زبانی

 

مدیر گروه: دکتر مهری بهرام‌بیگی

پست الکترونیک: m-bahram-biguy@gmail.com

 

کارشناس گروه: مرتضی بابایی

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۸۴)