ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگیسمت آخرین مدرک تحصیلی تلفن مستقیمپست الکترونیکی رزومه 
جواد ایرجیرئیس دفتر امور حقوقی و قراردادهاکارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری44263316law@samt.ac.ir
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریسرپرست دفتر قمسطح چهار حوزه02532943520 -02532943530d.qom@samt.ac.ir
حسین زیاریمدیر بازاریابی و فروشکارشناسی زبان و ادبیات فارسی66408120 - 66408145 - دورنگار: 66405678ziari.hossein@samt.ac.ir
دکتر ابراهیم رضائیمعاون اجراییدکترای اقتصاد بین‌الملل44246253 - دورنگار: 44246115rezaee@samt.ac.ir
دکتر حمیدرضا خادمیمدیر امور پژوهشی و ارزشیابیدکترای فلسفه تطبیقی44248779khademi@samt.ac.ir
دکتر داود مهدوی‌زادگانرئیس سازمانسطح چهار حوزه یا دکترا44246090-44246080 - دورنگار: 44248777mahdavizadegan@samt.ac.ir
دکتر رضا عبدالرسولیمدیر منابع انسانی و اداریدکترای جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران44263300 - 44263302kargozinsamt@samt.ac.ir
دکتر محمدرضا سعیدیمعاون پژوهشیدکترای باستان‌شناسی پیش از تاریخ44246266- دورنگار: 44263306saeedi@samt.ac.ir
دکتر محمدرضا سعیدیسرپرست معاونت نظارت علمی و فنیدکترای باستان‌شناسی پیش از تاریخ44263309saeedi@samt.ac.ir
دکتر پاکنوش کیانیمدیر امور مالیدكترای مدیریت دولتی44248780 - دورنگار: 44246168mali@samt.ac.ir
دکتر پروانه شاه‌حسینیرئیس پژوهشکده تحقیق و توسعهدکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهریتلفکس: 44263315shahhoseyni@samt.ac.ir
رضا ناصرزعیممدیر نظارت فنی (چاپ و نشر)کارشناسی گرافیک44246116zaeem@samt.ac.ir
زهرا عطاردمدیر برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی44246172budget@samt.ac.ir
سمانه شادمانفررئیس اداره ترجمهکارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی44263315Shadmanfar@samt.ac.ir
عبدالرضا محمدیرئیس اداره همکاری‌های علمیکارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی44263307mosharekat@samt.ac.ir
علیرضا کهنسالرئیس اداره کنترل موجودیکارشناسی مدیریت بازرگانی44534445 - دورنگار: 44534446kohansal@samt.ac.ir
محمدرجاء صاحبدلمدیر روابط عمومیکارشناسی ارشد مذاهب اسلامیتلفکس: 44246260sahebdel@samt.ac.ir
مصطفی غلامحسین‌زادهمدیر همکاری‌های علمی بین‌المللیکارشناسی ارشد حقوق بین‌المللتلفکس: 44263314Int@samt.ac.ir
مهندس زهره احمدیرئیس اداره نشر الکترونیککارشناسی سخت‌افزار44263310ePublish@samt.ac.ir
مهندس سهراب احمدیرئیس اداره فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد فناوری اطلاعات44246101IT@samt.ac.ir
نوشین قبدیانمدیر طراحی و تدوینکارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی44263305ghabdian@samt.ac.ir
نمایش ۱ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.