مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره ترجمه


اداره ترجمه

رئیس اداره ترجمه: سمانه شادمانفر پست الکترونیک: Shadmanfar@samt.ac.ir   معرفی تعیین جایگاه علوم اسلامی و انسانی نقش مهمی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور دارد و ترجمه آثار شاخص اسلامی از عوامل مؤثر در معرفی زبان، فرهنگ و تمدن ایران و انتقال اندیشه ...