معرفی آثار

نظریۀ رشد به مثابۀ فلسفۀ روان‌شناسی منتشر شد

نظریۀ رشد به مثابۀ فلسفۀ روان‌شناسی منتشر شد

کتاب «نظریۀ رشد به مثابۀ فلسفۀ روان‌شناسی» تالیف دکتر مهدی عاشوری و دکتر جمیله علم‌الهدی از سوی سازمان سمت در ۲۸۰ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۶ هزار تومان منتشر شد.

روان‌‌شناسی اقتصادی منتشر شد

روان‌‌شناسی اقتصادی منتشر شد

کتاب «روان‌‌شناسی اقتصادی» تالیف اریش کرچلر و اریک هلرل و ترجمه ناصر آقابابایی از سوی سازمان سمت در ۵۸۶ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۲۹۸ هزار تومان منتشر شد.

آسیب‌شناسی روانی (جلد۲) منتشر شد

آسیب‌شناسی روانی (جلد۲) منتشر شد

کتاب «آسیب‌شناسی روانی (جلد۲)» تالیف دکتر علی فتحی‌آشتیانی، دکتر طاهره الهی و دکتر شیما حیدری از سوی سازمان سمت در ۳۹۸ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۲۱۳ هزار تومان منتشر شد.

مبانی تفسیر موضوعی منتشر شد

مبانی تفسیر موضوعی منتشر شد

کتاب «مبانی تفسیر موضوعی» تالیف مصطفی کریمی و زیر نظر استاد محمود رجبی از سوی سازمان سمت در ۲۶۰ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۱۳۶ هزار تومان منتشر شده است.