صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

تعداد بازدید:۶۹۵۰

صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

ردیف عنوان تاریخ دانلود
۱  صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۲  صورت‌جلسه چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۳  صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۹۹/۱۱/۰۴
۵  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۹/۰۶/۰۲
۶  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۱۲/۰۷
۷  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۰۹/۱۷
۸  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۰۵/۲۸
۹  صورت‌جلسه و مصوبات هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۸/۰۶
۱۰  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۳/۰۲
۱۱ صورت‌جلسه و مصوبات ششمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۶/۱۱/۲۳
۱۲  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۶/۰۶/۱۳
۱۳  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۵/۰۸/۱۷
۱۴  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۵/۰۲/۰۷
۱۵  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۴/۱۱/۲۶
۱۶  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۴/۰۲/۲۷
۱۷  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۳/۰۹/۲۴
۱۸  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست فوق‌العاده از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۳/۰۴/۰۸
۱۹  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۲/۱۱/۲۱
۲۰  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۲/۰۴/۲۲
۲۱  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۱۱/۳۰
۲۲  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۰۹/۰۸
۲۳  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۰۴/۱۴
۲۴  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت»  ۹۰/۰۶/۳۱
۲۵  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت»  ۸۹/۱۲/۱۵
۲۶  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۹/۰۷/۰۶
۲۷  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۹/۰۶/۱۳
۲۸  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۸/۰۴/۱۷
۲۹  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۷/۰۴/۱۵
۳۰  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۶/۱۱/۱۰
۳۱  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۱۲/۰۸
۳۲  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۹/۱۳
۳۳  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۹/۰۸
۳۴  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۷/۰۶

 

کلید واژه ها: هیات امنا صورت‌جلسات مصوبات

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۴۰۲